Pyotr Ilyich Tchaikovsky – Hymn of the Cherubim 07.38

Uploaded to YouTube October 16 2013